Školné

  • Vzhledem ke sníženému počtu žáků ve třídách se vedle financí ze státního rozpočtu rodiče spolupodílí na financování provozu školy formou školného.
  • Výše školného může být v souvislosti se změnou ekonomických podmínek upraveno po projednání a schválení Radou školy. V takovém případě je tato informace zveřejněna na webu školy nejpozději 31. března pro následující školní rok.
  • Roční školné pro školní rok 2023/24 činí 50 000 Kč.
  • Školné je splatné ve dvou splátkách, vždy nejpozději k 31. 5. pro první pololetí následujícího školního roku a 31. 12. pro 2. pololetí stávajícího školního roku.
  • Částku za školné je možné zaplatit na účet školy pod konkrétním variabilním symbolem.
  • Ze školného jsou žákům hrazeny také studijní materiály včetně učebnic, sešitů a výtvarných potřeb.