Školní poradenské pracoviště

  • Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
  • Poskytování poradenských služeb ve škole je zajišťováno výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a školním psychologem, kteří spolupracují s třídními učiteli a s dalšími pedagogickými pracovníky školy. 
  • Primárně se jedná o služby související s prevencí školní neúspěšnosti, primární prevencí sociálně patologických jevů, kariérovým poradenstvím, s podporou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s péčí o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků a s péčí o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi.

 

Výchovný poradce

Mgr. Slavomír Vachtl 

 

Školní speciální pedagog a metodik prevence

Mgr. Petra Marie Nešetřilová

 

Školní psycholog

PhDr. Veronika Buriánová