Zřizovatel

 • Základní škola Klíček je úplná základní škola fungující na bázi neziskové organizace, školské právnické osoby.
 • Zřizovatelem školy je Spolek příznivců netradiční školy, jehož členy mohou být rodiče stávajících žáků či stávající zaměstnanci školy.
 • Z řad členů spolku jsou voleni členové Výboru spolku, kteří následně volí Radu školy.
 • Do Rady školy, která má 5 členů, mohou být voleni pouze zástupci rodičů. Tento orgán pravidelně ve zhruba dvouměsíčních intervalech zasedá a na svá zasedání zve ředitele školy, který zde podává zprávu o stavu, potřebách a cílech školy. V případě potřeby jsou svolávány schůze mimořádné. Zápisy z jednání Rady školy jsou dostupné na webových stránkách školy, případně fyzicky v kanceláři hospodářky školy.
 • Vedle Rady školy má škola zřízenou dle § 167 zák. č. 561/2004 Sb. V platném znění Školskou radu, kterou tvoří vždy 2 zástupci zřizovatele školy, 2 pedagogičtí pracovníci a 2 zástupci rodičů.
 • Rada školy:
 • Jiří Wieden, předseda, rada@klicek.cz
 • Jan Ocman
 • Sandra Kmeťová
 • Andrea Nejezchlebová
 • Miriam Molnáryová